Zrealizowane proj. UE - Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Tuchowskiej

Przejdź do treści

Zrealizowane proj. UE

Szkoła > Programy i projekty

Modernizacja oddziału  przedszkolnego w Szkole  Podstawowej  w   Dąbrówce   Tuchowskiej


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.  Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty . Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.  Od 01.09.2014 r. dzięki środkom Unii Europejskiej pozyskanym przez dyrektora szkoły i przedszkola  trwa realizacja projektu systemowego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem szczegółowym projektu jest zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi poprzez stworzenie w oddziale przedszkolnym zlokalizowanym przy  szkole  warunków umożliwiających objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku 3 i 4 lat.  Realizacja projektu polega na  stworzeniu   bezpiecznego placu zabaw i  zakupie dodatkowego sprzętu dostosowanego do potrzeb i możliwości ww. grupy dzieci, dostosowaniu  pomieszczeń do możliwości i potrzeb dzieci młodszych, wyposażeniu  dzieci w pomoce dydaktyczne i edukacyjne. Kwota dofinansowania wynosi 87 270,05  PLN

Podsumowanie projektu "Przez wszechstronny rozwój do sukcesu" w SP w Dąbrówce  Tuchowskiej

13  grudnia 2010 roku w Szkole Podstawowej  w  Dąbrówce  Tuchowskiej odbyło się podsumowanie projektu "Przez wszechstronny rozwój do sukcesu", który realizowany był od 14 września 2009 do 13  grudnia 2010 . W godzinach dopołudniowych odbyło się uroczyste podsumowanie wraz z wręczeniem nagród za uczestnictwo w konkursach z projektu dla wszystkich  uczniów  naszej  szkoły. Na zakończenie wszyscy  uczniowie wzięli  udział w poczęstunku . Natomiast w godzinach popołudniowych podsumowanie odbyło się z udziałem zaproszonych gości : Pana Burmistrza Mariusza Rysia, Przewodniczącego Rady Pana Ryszarda Wrona, wiceprzewodniczącego Pana Jerzego Odrońca, sekretarza  Pana  Jerzego Laska, sołtysa Pana Andrzeja  Mleczko oraz radnych Pana Grzegorza Borgula i Pana  Jana Dusza . Ponadto w uroczystości wzięli udział rodzice, nauczyciele oraz emeryci naszej placówki. Program przebiegał w atmosferze świątecznej nawiązującej do Świąt Bożego Narodzenia w  krajach unii  europejskiej. Przedstawiono multimedialną  prezentację, wszyscy goście mieli możliwość oglądania przygotowanych wystawek z poszczególnych kół zainteresowań. Imprezę zakończono poczęstunkiem.                                                                                                                                    Bernadeta  Wróbel


Fotogaleria

Prezentacja  - (ze względu na zbyt duży rozmiar pliku prezentacja została przekonwertowana do formatu PDF)

Gazetka

Wróć do spisu treści